FREESEX.CZ

Kliknutím na tlačítko souhlasíte s podmínkami serveru.

Souhlasím a chci pokračovat v prohlížení

sexchat.sk

Ochrana osobních údajů

Podmínky o zpracování osobních a citlivých data ke všeobecným smluvním podmínkám k přístupu na web freesex.cz

 • Úvodní ustanovení
  • Pro účely těchto podmínek o zpracování osobních a citlivých data mají níže uvedené pojmy následující význam:

   provozovatel“ znamená společnost LiveNet, s.r.o., se sídlem Náprotivná 353/27, Ohrady, 930 12, zapsanou v obchodním rejstříku Trnava, vložka číslo 22347/T.

   zákon o ochraně osobních údajů“ znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.

   osobní data“ znamenají informace o uživateli, na základě kterých lze uživatele nepřímo či přímo identifikovat, a které jsou vymezeny jako osobní data v zákoně o ochraně osobních údajů.

   citlivé údaje“ znamenají informace o uživateli, vypovídající o národnostním, politických postojích, členství v odborových organizacích, rasovém nebo etnickém původu, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu data a genetický údaj subjektu data, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu data, a které jsou vymezeny jako citlivé údaje v zákoně o ochraně osobních údajů.

   podmínky“ znamenají tyto podmínky o zpracování osobních a citlivých data.

   údaje“ znamenají osobní data a citlivé data

   všeobecné smluvní podmínky“ znamenají smluvní podmínky pro přístup a užívání webu freesex.cz

   web“ znamená internetová stránka freesex.cz, který je provozovaný provozovatelem a dostupný na internetové adrese (URL) http://www.freesex.cz.

  • Všechny definice uvedené ve všeobecných smluvních podmínkách mají stejný význam v těchto podmínkách.
  • Tyto podmínky tvoří nedílnou součást všeobecných smluvních podmínek, a to přestože jsou uvedené v samostatném dokumentu.
  • Veškerá obecná ustanovení všeobecných smluvních podmínek se v plném rozsahu aplikují na právní vztahy mezi uživatelem a provozovatelem podle těchto podmínek.
 • Ustanovení o zpracování data
  • Provozovatel tímto informuje uživatele ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, že o něm shromažďuje a zpracovává osobní data, které jsou poskytnuty v rámci provedení registrace nebo užívání webu (zejména jméno, příjmení, přezdívka, datum a rok narození, e-mail a případně další doplňkové a nepovinné údaje, které uživatel zadá při registraci), v rozsahu, který je nezbytný pro plnění povinností provozovatele. Uživatel souhlasí se zpracováním jím uvedených data (tj. s jejich shromažďováním, ukládáním na nosiče informací, zpřístupňováním, úpravou nebo pozměňováním, vyhledáváním, používáním, předáváním, šířením, uchováváním, tříděním nebo kombinováním, blokováním a likvidací).
  • Poskytnutí jakýchkoli citlivých data není povinné. Poskytovatel po uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat poskytnutí jakýchkoliv citlivých data, ani nemá v úmyslu jakkoliv zpracovávat citlivé údaje. Pokud uživatel poskytne nebo zpřístupní v rámci webu jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení. Pokud uživatel dobrovolně citlivé údaje v rámci užívání webu zpřístupní nebo poskytne provozovateli, pak si provozovatel vyhrazuje právo zpracovávat takto poskytnuté citlivé údaje, a to zejména v rámci zpracovávání osobních data, zejména v případě, že citlivé údaje nebudou oddělitelné od osobních data zpracovávaných provozovatelem podle těchto podmínek. provozovatel prohlašuje, že bude minimalizovat zpracovávání citlivých data, a to pouze na případy, kdy citlivé údaje nebudou oddělitelné od osobních data.
  • Uživatel tímto výslovně uděluje provozovateli a osobám uvedeným v těchto podmínkách právo zpracovávat údaje, přičemž toto výslovné udělení práva potvrzuje provedením registrace, jejímž provedením výslovně souhlasí se zpracováním data.
  • Provedením registrace a využíváním webu, uživatel poskytuje provozovateli, výslovný souhlas
   • se zpracováním svých data v rozsahu, který byl poskytnut při zřízení registrace nebo využívání webu, a to pro další marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) na dobu do pominutí účelu, pro který byly údaje zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
   • se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění a
   • s tím, aby jím sdělené údaje, byly použity v plném rozsahu k účelům výše uvedeným a zpracovávány i prostřednictvím zpracovatele pověřeného provozovatelem.
    • Poskytnutí data je dobrovolné. Souhlas se zpracováním data se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může uživatel bezplatně kdykoliv odvolat přes rozhraní webu. Uživatel má další práva podle zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo přístupu k datam, které se jej týkají, právo je opravit, zablokovat, nebo požadovat jejich likvidaci. Uživatel má právo na informaci o zpracování svých data. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých data, je mu provozovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, přičemž obsahem takové informace je vždy sdělení o:
     • účelu zpracování data,
     • Údajích, případně kategoriích data, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
     • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu data, a
     • příjemci, případně kategoriích příjemců. provozovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Bude-li se uživatel domnívat, že provozovatel provádí zpracování data v rozporu s obecně závazným právním předpisem, je oprávněn požádat provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
      • Uživatel bere na vědomí, že jeho údaje mohou být v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů zpracovávány třetími subjekty, a to společnostmi ze skupiny provozovatele, za účelem zajištění technické a administrativní podpory, dále subjekty ve smluvním vztahu s provozovatelem, zejména pro zajištění plnění práv a povinností vyplývajících z těchto podmínek. provozovatel předává údaje uživatele zpracovatelům pouze po uzavření smlouvy o zpracování data, pro výše uvedené účely, v nezbytně nutném rozsahu a pouze pokud zpracovatel prokáže, že má dostatečné technické zabezpečení, které zamezí neoprávněnému přístupu, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Údaji, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jinak.
      • Poskytnutím data uživatel bere na vědomí, že provozovatel může být povinen poskytnout údaje na základě splnění své zákonné povinnosti. Provozovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit údaje k ochraně práv provozovatele nebo osob ze skupiny provozovatele, nebo k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů nebo třetích osob.
      • Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat údaje způsobem, který by byl v rozporu s těmito podmínkami.
      • Provozovatel je oprávněn zpracovávat údaje po celou dobu trvání registrace. Uživatel bere na vědomí, že odvolání souhlasu se zpracováním data bude znamenat okamžité zrušení registrace. Po odvolání souhlasu se zpracováním data provozovatel zpracování data ukončí v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem.
      • Provozovatel je povinen shromažďovat a uchovávat údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Přístup k datam mohou mít pouze pověřené osoby provozovatele. Zálohy dat se provádějí na oddělený disk a server a přístup k nim mají pouze pověřené osoby provozovatele.
      • Registrací nebo využíváním webu dává uživatel provozovateli souhlas, aby mohl archivovat (po dobu trvání registrace a následující 5 rokov) informace sloužící ke vstupu na web, registraci, využití webu, tj. zejména na web nahrané informace, poskytnuté příspěvky na web, veškerý obsah nahraný uživatelem na web nebo stažený uživatelem z webu, nastavení a administrativní data jako uživatelské jméno, čas, datum a URL všech navštívených stránek přes web, historii internetového vyhledávání, nastavení uživatele, historii a záznamy, technické informace ohledně internetového prohlížeče. Pokud se uživatel rozhodne poskytnout o sobě dodatečné údaje nebo tyto údaje provozovateli zpřístupní, dává tímto provozovateli svolení se zacházením s dodatečně poskytnutými Údaji.
      • Údaje uživatele jsou použity k:
       • poskytování reklamy přímo na míru uživatele,
       • vyšetřování porušení podmínek,
       • provádění obecné zákaznické administrace,
       • umožnění správného používání webu v souladu s nastavením uživatele,
       • odesílání komunikace o stránkách a dalších produktech a službách,
       • publikování informací nebo jakéhokoliv obsahu, které byly uživatelem zpřístupněny na webu.
        • web používá cookies k identifikaci uživatelů, pro zapamatování jazykových preferencí a usnadnění navigace na webu. Uživatel s tímto souhlasí. Cookies je možné v internetovém prohlížeči zakázat, avšak některé stránky webu nebudou v takovém případě fungovat správně.
        • Přístup provozovatele, jeho vedoucích zaměstnanců, jeho zaměstnanců a jiných obdobných subjektů k datam a dalším datam uživatele je značně omezen a veškeré shora uvedené subjekty jsou vázány povinností mlčelivosti, a to ve standartním rozsahu.
        • Uživatel souhlasí s tím, že při jeho přístupu na web bude provozovatelem na webu zobrazována reklama a jiná komerční sdělení.
        • Registrací uživatel souhlasí, že údaje mohou být zpřístupněny ze zemí mimo Českou republiku s tím, že v zemích mimo Evropu mohou být nastaveny nižší standardy ochrany data než v České republice.
        • Provozovatel chrání údaje v maximální možné míře, které odpovídají stupni technického rozvoje. Provozovatel prohlašuje, že podnikl veškerá běžně dostupná opatření, aby údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k datam jednotlivých uživatelů nebo k jejich uživatelským účtům nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob a zavazuje se učinit veškerá opatření, aby zabránil takovým neoprávněným zásahům.
        • Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem nabytí platnosti a účinnosti všeobecných smluvních podmínek.